header-bg

Menu

Rose Guns Days Sorrowful Cross Knife2

Author: Ryukishi07

Artist: Tsuyoshi Takaki

Rose Guns Days Sorrowful Cross Knife2

Author: Ryukishi07

Artist: Tsuyoshi Takaki

FEATURED VOLUME
series cover

Rose Guns Days Sorrowful Cross Knife, Vol. 1